klanten waarderen ons 4,8 uit 5 ⭑⭑⭑⭑⭑
Offerte aanvraag

Algemene voorwaarden van de eenmanszaak ‘Blue Bloq’, gevestigd te Houten en kantoorhoudende te Groeneweg 162 U 3981 CP Bunnik . Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58266631.

Artikel 1 – Begripsbepaling

1.1 Blue Bloq omvat tevens alle entiteiten die onderdeel danwel verbonden zijn met Blue Bloq, waaronder begrepen ‘www.internetinbeeld.nl’.
1.2 Onder ‘afnemer’ wordt verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Blue Bloq een overeenkomst is aangegaan, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en rechtsopvolgers onder algemene titel, alsmede voor wie Blue Bloq leveringen en prestaties verricht of zal verrichten, alsmede degene die een aanbod van Blue Bloq heeft ontvangen.
1.3 Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan: iedere overeenkomst welke ingevolge artikel 6:217 en verder Burgerlijk Wetboek en de daarbij behorende jurisprudentie tot stand is gekomen. Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst zijn tevens onderdeel van de overeenkomst.
1.4 Onder ‘opdracht’ wordt verstaan: iedere opdracht die Blue Bloq van afnemer ontvangt via elk denkbaar communicatiemiddel.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen afnemer en Blue Bloq en opdrachten die bij Blue Bloq zijn geplaatst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 Met het aangaan van een overeenkomst met Blue Bloq of het plaatsen van een opdracht bij Blue Bloq doet afnemer afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.
2.3 Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk tussen afnemer en Blue Bloq is overeengekomen.
2.4 Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor afnemer bindend vanaf één kalendermaand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan afnemer.

Artikel 3 – Totstandkoming van een overeenkomst

3.1 Alle offertes van Blue Bloq zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Offertes komen te vervallen indien zij door afnemer niet binnen twee weken na dagtekening van de offerte schriftelijk zijn aanvaard.
3.3 Offertes worden als aanvaard beschouwd indien afnemer dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt maar ook indien afnemer naar aanleiding van de offertes bij Blue Bloq opdrachten plaatst.
3.4 Blue Bloq behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te
weigeren. Tevens is Blue Bloq gerechtigd om reeds aanvaarde opdrachten te annuleren indien deze niet door een rechtens aangewezen persoon zijn geplaatst, met het recht de overeengekomen prijs van de opdracht volledig bij afnemer in rekening te brengen.

Artikel 4 – Oplevering

4.1 Blue Bloq levert een inspanningsverplichting en daarom geen verplichting tot het behalen van een resultaat.
4.2 De wijze en termijn van oplevering wordt in de overeenkomst met afnemer bepaald.
4.3 Na oplevering zijn alle geleverde diensten of producten voor rekening en risico van afnemer.
4.4 Blue Bloq is bevoegd de oplevering in delen op te leveren.
4.5 Opgegeven of overeengekomen opleveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen.

Artikel 5 – Domeinregistratie

5.1 Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van afnemer zijn de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de domeinnaam. Blue Bloq is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam.
5.2 De domeinregistratie geschiedt op de naam van Blue Bloq en ter verantwoordelijkheid van afnemer.
5.3 De domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar. Indien de desbetreffende registrerende instantie dit mogelijk maakt, kan deze termijn in overeenstemming met Blue Bloq worden gewijzigd.
5.4 Afnemer kan de domeinregistratie jaarlijks opzeggen tegen het einde van de contractdatum met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien afnemer geen opzegging aan Blue Bloq stuurt, wordt afnemer te zijn geacht de domeinregistratie voort te zetten.
5.5 Blue Bloq is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van de domein en domeinnaam.

Artikel 6 – Website en inhoud

6.1 Blue Bloq is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de website van afnemer.
6.2 Blue Bloq heeft het recht de website op non-actief te zetten en/of te verwijderen indien de inhoud:
– in strijd is met geldende wet- of regelgeving;
– een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
– discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
– illegale activiteiten aanspoort, uitvoert, bevordert of aanprijst;
– gehackt is of wordt.
6.3 Blue Bloq is nimmer aansprakelijk voor de schade die optreedt doordat de website van afnemer onrechtmatige inhoud bevatte.

Artikel 7 – Malware en/of virussen

7.1 Afnemer plaatst geen malware en/of virussen op zijn website welke (mogelijk) schade kunnen toebrengen.
7.2 Indien afnemer malware en/of virussen op zijn of haar website heeft geplaatst, wordt de malware en/of virus per direct verwijderd.
7.3 Indien het herhaaldelijk voorkomt dat afnemer met opzet malware en/of virussen op zijn of haar website plaatst, heeft Blue Bloq het recht de website buiten werking te (laten) stellen.

Artikel 8 – Ontwikkeling en onderhoud website

8.1 Afnemer verstrekt tijdig alle gegevens, instructies, materialen, wachtwoorden en de benodigde toegang tot het desbetreffende systeem, die noodzakelijk zijn voor het ontwikkelen of onderhoud van de website of waarvan afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor Blue Bloq noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
8.2 Indien de in artikel 8.1 vermelde gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, heeft Blue Bloq het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn volledig voor risico en rekening van afnemer.
8.3 Indien de door afnemer verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert afnemer dat hij of zij beschikt over de vereiste licenties.
8.4 Testen en controleren is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van afnemer en Blue Bloq. Na
het testen, de controle en goedkeuring van afnemer wordt het product opgeleverd.
8.5 Indien afnemer een onderhoudsovereenkomst met Blue Bloq is aangegaan, zitten kleine
wijzigingen aan de website bij de prijs en service inbegrepen. Grote wijzigingen gelden als meerwerk en hiervoor zullen extra kosten voor in rekening worden gebracht.
8.6 Blue Bloq brengt voor meerwerk het door hem gehanteerde uurtarief in rekening. Alvorens Blue Bloq overgaat tot meerwerk, zal afnemer hiervan vooraf in kennis worden gesteld.
8.7 Indien er geen onderhoudsovereenkomst is overeengekomen, zal Blue Bloq na oplevering afnemer gedurende maximaal 5 dagen assisteren bij eventuele problemen of onduidelijkheden met betrekking tot het functioneren en gebruik van de website. Voor het oplossen van fouten in digitale bestanden en/of websites die na een periode van 5 dagen worden gerapporteerd geldt het gebruikelijke uurtarief van Blue Bloq. Fouten die door derden zijn veroorzaakt, kunnen door Blue Bloq worden hersteld tegen het gebruikelijke uurtarief.

Artikel 9 – Hosting

9.1 Het is Blue Bloq toegestaan om voor hosting derden in te schakelen. In het geval van inschakeling van derden, fungeert Blue Bloq in de hoedanigheid als reseller.
9.2 Indien Blue Bloq een derde heeft ingeschakeld voor hosting, verstrekt Blue Bloq ten aanzien van de hosting geen garantie. Garantie wordt eventueel verstrekt door de hostingprovider.
9.3 Blue Bloq is in geen geval aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door
tekortkomingen van de door Blue Bloq ingeschakelde derden.
9.4 Blue Bloq is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, hacking, storingen,
buitenwerkingstelling, verlies van gegevens bij de hostingprovider en derden die door Blue Bloq ingeschakeld zijn ongeacht de oorzaak.

Artikel 10 – Tarieven

10.1 Alle overeenkomsten worden beheerst door de tarieven die zijn opgenomen in de overeenkomsten, aanbiedingen en offertes van Blue Bloq waar deze algemene voorwaarden een onderdeel van zijn. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn bindend.
10.2 Alle in de overeenkomst, offertes en aanbiedingen genoemde bedragen zijn exclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Verschuldigde omzetbelasting wordt aan
afnemer doorberekend.
10.3 Blue Bloq behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, hetgeen tevens van toepassing is op lopende overeenkomsten. Blue Bloq zal uiterlijk één kalendermaand voor de ingangsdatum over een zodanige wijziging informeren.
10.4 Afnemer is gerechtigd binnen 14 dagen nadat door Blue Bloq aan afnemer de mededeling van de tariefwijziging is gedaan, de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Indien beëindiging van de overeenkomst binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt de afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de tariefwijziging.

Artikel 11 – Recht van reclame

11.1 Afnemer dient het binnen zeven dagen na oplevering van de opdracht aan Blue Bloq kenbaar te maken wanneer de opgeleverde zaken niet voldoen aan de overeenkomst.
11.2 Indien constatering van het niet voldoen aan de overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk blijkt binnen zeven dagen, dient afnemer Blue Bloq hiervan schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
11.3 Indien afnemer na oplevering bezwaar heeft tegen de wijze waarop de overeenkomst door Blue Bloq is uitgevoerd, dient afnemer binnen zeven dagen een schriftelijke mededeling aan Blue Bloq te doen.
11.4 Afwijkingen en verschillen die volgens de handelsgebruiken vallen binnen een redelijke tolerantie gelden niet als tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Blue Bloq.
11.5 Indien reclames niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de opgeleverde zaken.
11.6 Indien afnemer na oplevering van de opdracht niet akkoord is met de opgeleverde zaken, dan is Blue Bloq slechts gehouden tot aanpassing van de betreffende zaken of om een korting op de overeengekomen prijs te verlenen. De keuze hierin ligt volledig bij Blue Bloq
11.7 Indien afnemer de factuur van de opgeleverde zaken niet tijdig voldoet, behoudt Blue Bloq zich eveneens het recht van reclame voor door de opgeleverde zaken terug te vorderen. Hiermee gemoeide kosten komen eveneens voor rekening van afnemer.

Artikel 12 –Eigendomsvoorbehoud

12.1 Blue Bloq behoudt zich het eigendomsrecht voor van de door hem opgeleverde zaken totdat afnemer de opgeleverde zaken volledig heeft betaald. Na volledige betaling van de opgeleverde zaken is het eigendomsrecht van deze zaken overgegaan op afnemer.
12.2 Het is afnemer nadrukkelijk verboden om opgeleverde zaken buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of op andere wijzen te bewaren, zolang het eigendom van de geleverde producten nog niet op afnemer is overgegaan.

Artikel 13 – Duur, opzegging en beëindiging van een overeenkomst

13.1 Een overeenkomst duurt voor de periode als contractueel is overeengekomen tussen afnemer en Blue Bloq.
13.2 Voor zover partijen een overeenkomst voor bepaalde tijd hebben gesloten, wordt deze na afloop van de bepaalde termijn en bij gebreke van een opzegging geacht te worden verlengd voor een gelijke duur.
13.3 Beide partijen kunnen een overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met inachtneming van de opzegtermijn welke contractueel is overeengekomen.
13.4 De afhandeling van reeds in behandeling genomen opdrachten, zal bij opzegging van de overeenkomst worden voortgezet tegen de overeengekomen tarieven en voorwaarden.

Artikel 14 – Aanvullende bepaling omtrent beëindiging

14 Naast de overige aan Blue Bloq op grond van de overeenkomst toekomende rechten, is Blue Bloq gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder toestemming van afnemer en zonder opgaaf van reden(en) te beëindigen of de opdracht met onmiddelijke ingang te annuleren indien:
a) afnemer wordt geliquideerd, in staat van faillissement is verklaard of haar
(voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b) afnemer, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, blijft tekortschieten in de
nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen;
c) Blue Bloq na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die hem redelijke grond geven te vrezen dat afnemer niet aan haar verplichtingen zal (kunnen) voldoen;
d) afnemer bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor
de voldoening van haar verplichtingen en deze uitblijft of onvoldoende is.

Artikel 15 – Betalingsverplichtingen

15.1 Afnemer is gehouden een factuur binnen de gestelde termijn op de factuur aan Blue Bloq te voldoen, zonder verrekening, korting of opschorting.
15.2 Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde betalingstermijn is afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag een contractuele rente van 1% per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd.
15.3 Indien betaling na 30 dagen na dagtekening van een factuur alsnog uitblijft, is afnemer tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15 % van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 150,- (exclusief BTW). Indien afnemer een particulier is (derhalve niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf), bedragen de buitengerechtelijke incassokosten maximaal het tarief zoals bepaald in het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.
15.4 Indien afnemer in gebreke is met tijdige betaling van één of meer openstaande facturen, is Blue Bloq gerechtigd zijn werkzaamheden onmiddellijk op te schorten. Blue Bloq is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade.
15.5 In geval van de genoemde omstandigheden in artikel 9 zijn de verplichtingen van afnemer onmiddellijk opeisbaar.
15.6 Blue Bloq is gerechtigd openstaande facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor de betreffende afnemer onder zich heeft.
15.7 Blue Bloq is gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen van afnemer van maximaal 50% van de totale factuur.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

16.1 Blue Bloq is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van afnemer. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Afnemer is gehouden Blue Bloq te vrijwaren van alle aanspraken van derden en de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
16.2 Blue Bloq is niet gehouden tot vergoeding van enige directe of indirecte schade en/of
kosten bij afnemer of derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Tevens is Blue Bloq niet gehouden tot vergoeding van schade, veroorzaakt door personen die niet in loondienst van Blue Bloq werkzaamheden ten behoeve van Blue Bloq verrichten, dan wel op welke wijze dan ook zijn betrokken bij het uitvoeren van opdrachten vanuit Blue Bloq.
16.3 Eventuele aansprakelijkheid van Blue Bloq is te allen tijde gelimiteerd tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van het vorenstaande, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot de factuurwaarde van de laatste opdracht.
16.4 In geval van overmacht is Blue Bloq niet aansprakelijk en is Blue Bloq gerechtigd
de werkzaamheden uit te stellen zolang de overmachtsituatie voortduurt, dan wel de
overeenkomst op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan: los van de wil van Blue Bloq, elke onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: brand, staking of verhindering als gevolg van derden, die hun verplichtingen niet nakomen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in het bedrijf van Blue Bloq of dat van door hem ingeschakelde derden.
16.5 Blue Bloq neemt bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht, echter is Blue Bloq nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
16.6 Blue Bloq is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke is ontstaan doordat Blue Bloq is uitgegaan van de door afnemer verstrekte gegevens welke onjuist en/of onvolledig zijn.
16.7 De aansprakelijkheidsbeperking genoemd in artikel 11.3 geldt niet voor opzet of grove schuld door personen die in loondienst van Blue Bloq werkzaamheden ten behoeve van Blue Bloq verrichten.
16.8 Alle aanspraken op enige schadevergoeding van afnemer op Blue Bloq dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade bij Blue Bloq te zijn ingediend, bij gebreke waarvan afnemer zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 17 – Geheimhoudingsplicht

17.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij als gevolg van een tussen hen gesloten overeenkomst of opdracht van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.
17.2 Door afnemer verstrekte informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij werd verkregen. Blue Bloq respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke en bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verstrekte gegevens van derden worden opgenomen in het gegevensbestand van Blue Bloq. Dit bestand is conform de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
17.3 In het gegevensbestand van Blue Bloq worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn
voor de financiële afhandeling van een overeenkomst of opdracht. Bij opname van de gegevens in het gegevensbestand van Blue Bloq wordt gecontroleerd of afnemer diens financiële verplichtingen niet nakomt en wordt dit gegeven door Blue Bloq in zijn gegevensbestand geregistreerd ter beperking van verdere financiële risico’s voor Blue Bloq en zijn partners.
17.4 Het is afnemer niet toegestaan het beeld-/woordmerk, logo en alle overige intellectueel eigendomsrechten van Blue Bloq te gebruiken anders dan na schriftelijke toestemming van Blue Bloq.

Artikel 18 – Geschillen en toepasselijk recht

18.1 Alle geschillen tussen Blue Bloq en afnemer, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank binnen wiens arrondissement Blue Bloq is gevestigd, thans zijnde rechtbank Midden- Nederland, locatie Utrecht. Blue Bloq behoudt zich het recht voor het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
18.2 Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden van Blue Bloq is het Nederlands recht van toepassing, geldend voor het Koninkrijk gelegen in Europa.

Sparren over betere
online vindbaarheid

👋 Contactgegevens

Blue Bloq B.V.
#internetinbeeld.nl

Groeneweg 162 U
3981CP Bunnik
Nederland

KVK: 58266631
BTW: NL.862409263.B01

Telefoon:
+31 (0) 30 2600 600

Email:
info@internetinbeeld.nl

✍️Recente Berichten

1
Waarom moet mijn website responsive zijn?
In de laatste jaren is het gebruik van […]
1
Is het design van je website belangrijk?
Het belangrijkste doel van een website is doorgaans […]
1
Open-source eCommerce software
Er zijn verschillende open-software pakketten waarmee je een […]

👂 Over ons

Wij zijn een Website Design Bureau & Online Marketing Bedrijf en bestaat sinds 2008.
Algemene voorwaarden
Privacystatement 
Sitemap
2008 - 2022 🇳🇱 Dutch Design ©️ internetinbeeld.nl | Alle Rechten Voorbehouden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram